Sunday, April 29, 2018

ஆரவாரம் இல்லாமல் அமைதியாய் . . .

எங்கோ பல்லாயிரக்கணக்கான ஒளி வருடங்கள் தொலைவில் இருந்தபடி 

அமைதியாய், ஆரவாரமே இல்லாமல்
ஒளி வழங்கும் முழு மதியின் புகைப்படங்கள்.

இன்று கிளிக்கியது 


No comments:

Post a Comment